Bangor BID

Diweddariad gan y Bartneriaeth Strategol

Yn 2016, comisiynodd Cyngor Gwynedd ymgynghorwyr Cynlas Cyf. i baratoi dogfen Strategaeth Bangor, oedd yn ymgorffori ymgynghoriadau â nifer o sefydliadau (yn cynnwys AGB Bangor) ac asiantau sy’n gweithredu yn y ddinas gyda’r nod o gael mynediad at y Gronfa Targedu Buddsoddiad Adfywio o £100 miliwn. 

Yn y misoedd diweddar, gwnaed gwaith ar baratoi Strategaeth Adfywio Ranbarthol ar gyfer Gogledd Cymru. O fewn y Strategaeth hon, adnabyddir dinas Bangor fel blaenoriaeth ranbarthol. Mae cyfle go iawn i gael mynediad at gyllid i ddarparu prosiectau gwir drawsnewidiol ar gyfer y Ddinas yr ydym yn gobeithio y bydd yn cael effaith bositif am flynyddoedd i ddod.


Cyhoeddwyd ar: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

O’r adroddiad gwreiddiol yn 2016, ffurfiwyd Partneriaeth Strategol gyda chynrychiolwyr o Gyngor Dinas Bangor, Cyngor Gwynedd, AGB Bangor, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bangor, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Cadeirlan Bangor, Grŵp Llandrillo Menai, a Ffederasiwn y Busnesau Bach sydd wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i fireinio eu canfyddiadau er mwyn paratoi cais i’w gyflwyno i Gynulliad Cymru.   

Adnabu Strategaeth Bangor 3 thema allweddol, sef Datblygiad ac Amgylchedd, Economi a Hyrwyddo, Tai, Iechyd a Lles a gwnaed rhestr o ychydig yn llai na 50 o brosiectau posibl.  

O’r adroddiad hwn, creodd y Bartneriaeth Weledigaeth lle: 

Iechyd, Lles a Ffyniant fydd y prif ffactorau yn sut y byddwn yn cynllunio, datblygu a gweithredu newidiadau ar gyfer y ddinas rŵan ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol wrth i ni ymdrechu i dyfu ei manteision economaidd, diwylliannol, amgylcheddol a chymdeithasol ar gyfer pawb.

Gan fod yna nifer o brosiectau ar themâu tebyg, neu fod gwaith eisoes wedi dechrau, crynhowyd y rhestr gychwynnol i 7 prosiect allweddol sy’n cael eu datblygu i ffurfio sail y cais am gyllid.  I grynhoi, y prosiectau yw: 

·         Hwb Iechyd a Lles Bangor.

·         Canolfan i’r Digartref ym Mangor

·         Tai ac eiddo gwag

·         Creu “Parthau”, Mynediad a Chysyllteddau yn y Ddinas

·         Delwedd, Arwyddion a Marchnata

·         Denu buddsoddiad i ganol Dinas Bangor

·         Cyfraddau Busnes - Cymorth i’w goresgyn

(mwy o fanylion i ddilyn wrth iddynt barhau i gael eu mireinio)   

Mae’r gwaith i ddod â’r manylder angenrheidiol i’r cynigion prosiectau hyn er mwyn eu cyflwyno yn barhaus.  Byddwn yn eich  diweddaru â newyddion wrth i’r cais ddatblygu.  

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media