Bangor BID

Prosiect Mynediad a Chysyllteddau

Fel rhan o gyfranogiad AGB i Bartneriaeth Strategol y ddinas, mae’r grŵp Mynediad a Chysyllteddau wedi bod yn gweithio i ddatblygu prif gynllun ar gyfer y ddinas. Bwriad y cynllun yw i wella a datblygu’r cydberthynasau, mynediad a chysyllteddau rhwng y 5 blaenoriaeth arall o fewn y bartneriaeth ac ardal gyhoeddus ac amgylchedd adeiledig presennol y ddinas. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

Y nod, yn benodol, yw i geisio am ymagwedd fwy integredig a chydgysylltiedig i gynllun dinas sydd â’r potensial i:

  • wella bywydau trigolion
  • hyrwyddo effeithlonrwydd
  • atal prosesau cynllunio anghysylltiol
  • lleihau costau
  • galluogi tŵf economaidd
  • cyfoethogi bywiogrwydd a diwylliant
  • cyfarfod heriau cynaliadwyedd heddiw ac i’r dyfodol.

Gyda chyllid wedi ei sicrhau gan Gronfa Targedu Adfywio (CTA) Cynulliad Cymru, a Chyngor Gwynedd, rhoddwyd tendr cyhoeddus allan ym mis Rhagfyr yn ceisio am sefydliadau â chymhwyster a phrofiad priodol i gwblhau prif gynllun. Wedi proses sgorio drylwyr, gwahoddwyd 3 busnes i gyflwyniad terfynol a chyfweliad, ac o hyn dewiswyd un sefydliad, LDA Design.

Mae gan LDA Design brofiad eang iawn o gynllunio canol tref yn y Deyrnas Unedig, ac maent yn dod a chyfoeth o wybodaeth a meddwl creadigol fydd yn cynorthwyo i gyflawni amcanion y Bartneriaeth. Gallwch weld rhai o’u gwaith arloesol ar eu gwefan, yma: http://www.lda-design.co.uk/

Mae’r cyfarfod cychwynnol cyntaf wedi cymryd lle a chwmpas y gwaith wedi ei ddiffinio’n eglur. Bydd yr wythnosau nesaf yn cynnwys dod a’r data mapio, y cynlluniau presennol a’r gorffennol, amcanion strategol, ystadegau a demograffeg yr ardal at ei gilydd.

Y cam nesaf, ac un o rannau allweddol y prif gynllun, yw i gael dealltwriaeth gwirioneddol ac i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol y ddinas i hysbysu ac arwain posibiliadau i’r dyfodol. Bydd y broses hon yn cynnwys Wythnos Gynllunio Fawr Bangor, yn dechrau ar Ebrill 1af gyda chyfres o weithdai a chyflwyniadau.  

Fel rhan o hyn, rydym yn chwilio am unigolion i fynychu gweithdy hanner diwrnod fydd yn cael ei gynnal gan LDA, yn seiliedig ar un o 3 prif thema’r Bartneriaeth (Economi a Hyrwyddo, Datblygiad ac Amgylchedd a Tai, Iechyd a Lles). Os ydych chi’n awyddus i fod yn rhan o’r broses gyffrous yma, cysylltwch â Robin, Rheolwr AGB, drwy e-bost  bangor@agbbangorbid.co.uk , iddo ychwanegu eich enw i’r rhestr. Bydd mwy o fanylion i ddilyn ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb.

Tra mae’r cyllid ar gyfer y prosiect hwn wedi ei gyfyngu i’r cynllunio yn unig, fel rhan o’r prif gynllun, bydd LDA yn darparu 2/3 cynllun manwl  (RIBA Cam 3) fydd wedyn yn cael eu defnyddio i geisio am gyllid pellach o’r CTA a Chyngor Sir Gwynedd ar gyfer ei weithredu yn 2019/2020.

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media