Bangor BID

Diweddariad Prosiect Mynediad a Chysylltiadau

Fel yr adroddwyd yn y cylchlythyr diwethaf, mae grŵp Partneriaeth Strategol Mynediad a Chysyllteddau y ddinas wedi bod yn gweithio i ddatblygu Prif Gynllun newydd ar gyfer y ddinas. Fel rhan o'r broses hon, penodwyd LDC Design i ddatblygu dyluniadau lefel uchel a rhai dyluniadau penodol manwl ar gyfer y ddinas. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Iau 27 Mehefin 2019

Yn dilyn Yr Wythnos Gynllunio Fawr a ddigwyddodd yn ystod wythnos gyntaf mis Ebrill, dychwelodd Bernie Foulkes i Fangor yn ddiweddar i gyflwyno eu cynlluniau i Bartneriaeth y Ddinas, wedi ei sylfaenu ar wybodaeth o'r 2.5 diwrnod o weithdai oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o grŵpiau defnyddwyr.

Casglwyd y syniadau, yr uchelgeisiau a'r dyheadau o'r gweithdai hyn gan eu datblygu i greu cynllun ar gyfer y ddinas. Mae'r syniadau nid yn unig yn cynrychioli'r anghenion presennol ond hefyd yn adlewyrchu tirlun y ddinas sydd yn newid yn barhaus, ei stryd fawr a dyheadau i'r dyfodol. Mae sut a pham yr ydym yn rhyngweithio gyda'r ddinas yn gysyniad sydd yn newid yn barhaus ac mae'r cynllun yn ceisio adlewyrchu hyn. Bydd angen i unrhyw gynllun fod yn hyblyg oherwydd y bydd tirlun y dyfodol yn newid mewn ffyrdd na allwn ragweld eto. Mae'n rhaid i'r prif gynllun esblygu'n barhaus, ond mae angen man cychwyn er mwyn sbarduno'r momentwm i newid.

Dinas Byd Bach

Daeth y syniad fod Bangor yn "Ddinas Byd Bach". Tra bo'r boblogaeth yn gymharol fach, mae gan y ddinas dreftadaeth ddiwylliannol sylweddol a phoblogaeth amrywiaethol ac roedd yn edrych allan tua'r byd yn hytrach na bod â ffocws tuag at i mewn. Roedd y themâu canlynol yn gyson ar draws y gweithdai ac maent yn cynrychioli gobeithion ac uchelgeisiau pobl ar gyfer y ddinas:

1. Glan y Môr i Gopa Mynydd

Dathlu ein lleoliad unigryw rhwng y mynyddoedd a'r arfordir.

 • Dathlu'r lleoliad hardd ger y dŵr gyda'r mynyddoedd yn gefndir
 • Gwella'r cysylltiadau i gerddwyr a beicwyr rhwng yr amgylchedd naturiol a chanol y ddinas
 • Creu coridor gwyrdd o'r Gwersyll Rhufeinig, drwy galon y ddinas ac i fyny i Fynydd Bangor

2. Syniadau ac Archwilio

Fel dinas dysg, annog ffyrdd i ddefnyddio'r wybodaeth honno i newid y byd.

 • Datblygu ardal arloesedd
 • Creu gofodau gweithio o amgylch yr orsaf
 • Archwilio cryfderau'r brifysgol
 • Datblygu'r Stryd Fawr, ond nid yn unig fel man i siopa

3. Dinas Iach

Mae angen sicrhau fod iechyd a lles cenedlaethau'r dyfodol yn cael eu cynnwys o fewn unrhyw ddatblygiad

 • Fel dinas fechan mewn lleoliad naturiol, gall Bangor ddatblygu fel dinas iach drwy wella'r dulliau o symud o gwmpas yn ddiogel ac yn ddidrafferth
 • Gwella'n sylweddol y rhwydwaith feics ar draws y ddinas gyfan
 • Sut i gyrraedd y nifer o lefydd tangnefeddus, prydferth o fewn ac o amgylch y ddinas
 • Archwilio rôl technoleg ar gyfer iechyd a lles

4. Teg a Chyfiawn

Sicrhau fod datblygiadau'n creu mwy o gydraddoldeb, dim llai.

 • Gweithio tuag at roi mwy o gyfleoedd cyfartal i bawb yn y ddinas drwy addysg a thai
 • Gwella cyfathrebu drwy ymyriadau materol ac hefyd drwy ledaenu gwybodaeth
 • Darganfod ffyrdd i wneud i gymunedau ynysig deimlo yn fwy fel rhan o'r ddinas
 • Cyfleoedd o gwmpas y Ganolfan Iechyd a Chanolfan y Digartref newydd

5. Dinas Un Byd

All y ddinas ddathlu, hyrwyddo a chynnig mwy o'i threftadaeth ddiwylliannol Gymreig unigryw?

 • Dathlu Bangor fel y ddinas fwyaf Gymreig
 • Hyrwyddo gweithgareddau yn y ddinas er mwyn dod a'r ystod anhygoel o bobl at ei gilydd
 • Annog rhwydweithiau gyda Chaerdydd, Ewrop ac led-led y byd er mwyn allforio arbenigedd o Fangor
 • Agor mwy o fannau bwyd sydd yn cynnig bwydydd sy'n dod o lefydd o amgylch y byd
 • Datblygu'r rhaglen ddiwylliannol drwy ganolfan Pontio a Storiel

Y Prif Gynllun

Mae tair ardal ffocws ar gyfer datblygiad wedi eu hadnabod fel rhan o'r prif gynllun, gan feddwl hefyd am sut i gysylltu'r ardaloedd hyn i'w gilydd ac i ardaloedd eraill o'r ddinas.

Mae tri parth cyfle ('opportunity zones') wedi eu hadnabod ar gyfer eu datblygu:

1. Ardal yr Orsaf

Newid y ffordd y mae pobl yn cyrraedd y ddinas, creu mannau cydweithio.

 • Creu sgwâr ym mynedfa'r orsaf gan gynnwys pont i feicwyr
 • Newid y cylchrediad traffig er mwyn gwella'r amgylchedd i gerddwyr a beicwyr
 • Gofod Canolbwynt Ffordd Deniol

2. Calon y Ddinas

Ail-ddychmygu yr ardal o gwmpas Storiel, Pontio a'r Gadeirlan i ail-ganoli calon y ddinas i'r ardal hon sydd ddim yn cael llawn ddefnydd.

 • Cysylltu'r holl elfennau gyda'i gilydd a chyda Ffordd Deiniol
 • Aildrefnu'r llif traffig o gwmpas yr ardal hon (blaenoriaeth i gerddwyr)
 • Creu sgwâr canolog aml-ddefnydd (digwyddiadau, marchnadoedd, cymdeithasol)
 • Creu Parc Coleg islaw Prif Adeilad y Celfyddydau
 • Creu gwell llwybrau allweddol i'r Stryd Fawr ar gyfer cerddwyr

3. Ar Lan y Dŵr

Gwneud gwell defnydd o'r ardal hon.

 • Mae'r amddiffynfeydd newydd rhag llifogydd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer newid
 • Gwell cysylltiadau i Pier y Garth
 • Creu cyfleoedd busnes, bwyd ac adloniant ar y 'ffrynt'

Bydd y Bartneriaeth Strategol a'r LDC yn mynd â'r cysyniadau hyn ymhellach rwan ac yn parhau i'w datblygu i greu cynlluniau mwy manwl er mwyn cael mynediad i gyllid. Roedd adborth o'r gweithdai a'r sesiynau cyhoeddus hefyd yn amlygu y dylai'r meini prawf canlynol fod yn greiddiol i'r broses benderfynu pan fydd y Bartneriaeth Strategol yn ystyried datblygu'r prif gynllun:

 • Y potensial ar gyfer denu / annog buddsoddiad pellach
 • Ei botensial ar gyfer gwrthsefyll / atal tueddiadau a grymoedd y farchnad bresennol
 • Ei botensial ar gyfer hyrwyddo datblygiad da ac ychwanegu gwerth
 • Y rhwyddineb o ran cyflwyno a chyflawni prosiect - argaeledd sgiliau, rheoli prosiect
 • Ymateb i newid hinsawdd - newid ymddygiadau, lleihau allyriadau carbon, lleihau effaith llifogydd, cynyddu bioamrywiaeth
 • Iechyd gyhoeddus - gwella ansawdd yr aer a dŵr, annog mwy o gerdded a seiclo
 • Annog mwy o gydlyniad cymdeithasol a gwell integreiddio ar gyfer cymunedau ar draws y dref
 • Gwneud Bangor yn fwy prydferth

Cyllido'r Cynllun

Cyfarfu aelodau o'r Bartneriaeth Strategol gydag Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Cartrefi a Lleoedd Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar i drafod cyllido a datblygu'r ddinas.

Fel bachgen lleol, mae Ian yn awyddus iawn i weld Bangor yn datblygu ei photensial ac i fod yn ddinas sy'n achub ar y cyfle yn y cyfnod ansicr presennol i greu lle gwell, mwy cynaliadwy i fyw ynddo, i weithio ynddo ac i'w ymweld.

Roedd yn awyddus i dynnu sylw mai dim ond dinasoedd gyda phartneriaethau cryf fyddai'n gymwys i fod ag unrhyw siawns o gael mynediad at gyllid ar gyfer y mathau hyn o newidiadau. Mae'n rhaid i'r partneriaethau hyn gynnwys cynghorau dinas/tref, AGB, addysg, awdurdodau lleol a iechyd (o leiaf) yn gweithio gyda'i gilydd i ffurfio strategaethau clir a chydlynol.

Bydd y bartneriaeth yn hysbysu'r holl bartïon hynny sydd â diddordeb yn esblygiad y cynllun wrth iddynt symud drwy wahanol gamau'r datblygiad a'r cyllido.

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media