Bangor BID

Brecwast Busnes

Efallai eich bod wedi clywed am Frecwast Busnes Bangor wedi ei drefnu gan Enid, Kate a Maria? 

Er nad yw’n fenter gan AGB ei hun, mae’n syniad syml yr ydym yn credu a allai adfywio a chefnogi datblygiad y gymuned fusnes ar y Stryd Fawr. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

brecwast busnes

Cafodd y Brecwast Busnes cyntaf ei weini gan Dale a Steve yn y Domu Café yn 206, Y Stryd Fawr, gyda choffi anfarwol a croissants anhygoel, neu felly yr ydym wedi ei glywed!

Daeth y syniad ar gyfer y Brecwast Busnes pan agorwyd y Clio Lounge, gan ychwanegu ei egni newydd i’r Stryd Fawr, ond gyda’r egni hwn daeth rhywfaint o bryder bod cadwyn yn agor ar Y Stryd Fawr. Nod y brecwast oedd i edrych ar ddulliau y gall busnesau ategu ei gilydd yn hytrach na chystadlu gyda’i gilydd yn ormodol.   

Roedd gan yr ysgogwyr rai syniadau am beth fyddai’n bosibl i’w gyflawni, ac roeddent am glywed gan fusnesau lleol am beth yr oeddent eisiau o’r brecwast:

 • Rhwydwaith gryfach sydd yn dod yn adnodd ar gyfer helpu ar y cyd
 • Modd o wneud y trosgwyddiad o’r hen Stryd Fawr i’r un newydd yn un llawer mwy positif
 • Llwyfan ar gyfer rhannu Ysbrydoliaeth a Gwybodaeth,  
 • Pethau fel….
  • Mae rhywun angen adeiladwr, ac mae rhywun arall newydd wneud gwaith adnewyddu
  • Mae rhywun angen cymorth gyda gwefan neu ddarn o feddalwedd, a rhywun arall yn arbenigwr
  • Byddai rhywun yn dymuno trefnu digwyddiad, ac mae rhywun arall â’r profiad am sut i wneud hynny
  • Mae pawb yn darllen newyddion ond does byth digon o amser i ddarganfod pob dim – a ellir rhannu a thrafod y newyddion?
  • Efallai bod rhywun newydd yn dod i’r Stryd Fawr ac y gellir eu hintegreiddio i mewn i’r gymuned fusnes yn well

Maent oll yn esiamplau or hyn gallwn ei wneud fel rhan o gydweithfa gydweithredol!

Clywsom am rai o ddeilliannau’r brecwast:

 • Barn oedd yn cael ei rhannu bod digwyddiadau ar y Stryd Fawr yn bositif iawn, gyda marchnad dydd Gwener yn cael effaith gweladwy ar rai busnesau, drwy’r posibilrwydd fod pobl yn dod i wneud pethau amrywiol ar ddydd Gwener oherwydd y farchnad.
 • Mae angen cydlynu gwybodaeth ynghylch yr hyn sydd yn digwydd, gyda gweithgaredau sydd yn cael eu cynnal gan rai busnesau a threfnu gan eraill (calendr a rennir ar gyfer digwyddiadau?). Os yw busnesau yn gwybod o flaen llaw, gallent baratoi yn fwy effeithiol er mwyn manteisio (er enghraifft bod mwy o fwyd ar gael, stoc o gynnyrch, helpu i hyrwyddo a.y.y.b.).
 • Mae Trethi Busnes yn bryder mawr i fusnesau annibynnol ac fe ddylai fod y prif flaenoriaeth gan yr AGB a’r Cyngor er mwyn helpu busnesau.
 • Byddai busnesau hefyd yn croesawu mwy o eglurder a gwybodaeth am weithgareddau’r AGB yn rheolaidd, ac adrodd ar beth sydd yn digwydd
 • Brecwast Busnes i barhau yn fisol

Gobaith y grŵp yw y bydd y brecwast yn parhau i dyfu ac i gryfhau, ac felly rydym yn llongyfarch yr ysgogwyr, a’r arloeswyr a ymunodd â hwy!

Rydym yn deall bod croeso i unrhyw fusnesau (perchnogion neu staff, manwerthwyr, neu weithwyr proffesiynol neu wasanaethau), drwy gysylltu ag Enid, Kate neu Maria drwy e-bost i bangorbusinessbreakfast@gmail.com, erbyn Mawrth 15fed os ydych yn dymuno ymuno â’r brecwast nesaf, sydd wedi ei glustnodi ar gyfer Mawrth 20fed! 

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media