Bangor BID

O dref wag heb obaith i Stryd Fawr y Flwyddyn: Sut wnaethon nhw lwyddo?

Fel dilyniant i ymweliad Syr John Timpson â Phrifysgol Bangor y mis diwethaf, fe'n gwahoddir i gwrdd â'r tîm y tu ôl i'r gwaith o drawsnewid Altrincham. 

Cyhoeddwyd ar: Dydd Sadwrn 4 Mai 2019

Fe'ch gwahoddir i ymweld ag Altrincham am gyfarfod a thaith dywys gydag arweinwyr a lwyddodd i gyflawni hynny.

Hoffech chi gael clywed sut y gwnaethant lwyddo gyda'r fath orchest?   

Fel dilyniant i ymweliad Syr John Timpson â Phrifysgol Bangor y mis diwethaf, fe'n gwahoddir i gwrdd â'r tîm y tu ôl i'r gwaith o drawsnewid Altrincham. 

Fe'n harweinir gan Matt Colledge, arweinydd y cyngor a ysgogodd y newid rhyfeddol yn hanes y dref - o fod yn dref anghyfannedd i bob pwrpas yn 2010 i fod yn Stryd Fawr y Flwyddyn yn Lloegr wyth mlynedd yn ddiweddarach.

Nod yr ymweliad hwn yw dysgu sut y gallai gwersi a ddysgwyd yn Altrincham ysbrydoli adfywio a thrawsnewid Bangor. 

Pryd: 30 Mai (gadael yn y bore - manylion pellach i'w cadarnhau)

Sut: byddwn yn trefnu cludiant (bws mini neu fws mawr) a fydd yn cychwyn o Fangor a dychwelyd yno

Mae angen cadarnhau: nodwch yma fod gennych ddiddordeb mewn dod erbyn 3 Mai

(https://forms.gle/4XeBwzPi8iDu...)

Pam fod y cyfle hwn yn werth ein hamser?  

Yn 2010, roedd 30% o siopau Stryd Fawr Altrincham yn wag. Nid oedd busnesau o bob maint, preswylwyr na buddsoddwyr eisiau cyffwrdd â'r dref, ac roedd llawer wedi anobeithio amdani.  

Eglurodd Matt Colledge:  "Roedd yna gymysgedd o wahanol syniadau ynghylch beth i'w wneud. Roedd disgwyl y dylai'r cyngor ddatrys y sefyllfa, yn hytrach na sefydlu partneriaeth yn cynnwys amrywiaeth eang o ddoniau. Nid oedd gennym weledigaeth glir a chadarn yr oedd pobl yn barod i'w chefnogi.”

Sefydlwyd Altrincham Forward gan Matt i newid y meddylfryd hwn. Erbyn 2018, "roedd pob math o fusnesau, grwpiau cymunedol, trigolion dylanwadol, cynghorwyr a swyddogion, ynghyd â sefydliadau blaenllaw eraill o'r sector cyhoeddus, yn chwarae eu rhan mewn gweledigaeth a chynllun gweithredu unedig. Roedd yn waith caled, a bu llawer o anawsterau, ond llwyddodd yn y diwedd. ”

Wrth i'r Uwchgynllun ar gyfer Dyfodol Bangor gael ei ddatblygu, mae'r ymweliad hwn yn gyfle i gyfoethogi'r broses, cysylltu syniadau a phobl, a llunio gweledigaeth integredig i lywio'r penderfyniadau sydd o'n blaenau. 

Rhowch wybod i ni erbyn 7 Mai os ydych chi'n dymuno ymuno â ni.  

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media