Bangor BID

BID Manager's Statement

March has been a very difficult time for all of us. The unprecedented events with the Coronavirus pandemic (Covid-19) has had an enormous impact on trading. Unfortunately, this has slowed down the current projects we are working on.

So, in this report, we will give brief updates on the main projects we are working on and then dedicate the rest to the support and contact links that is available for all levy payers on our High Street to enable you to get through this difficult period.

Please note that I can be contacted via email on bangor@agbbangorbid.co.uk or by phone on 07584 945189 for any support you may need or to discuss any queries you may have.

Together we will get through this.

Jerry Miles Bangor BID Manager
31st March 2020

Published: Thursday 2 April 2020

Update on Projects

Cleaning Up the High Street

We had gone through a thorough bid process which involved 4 companies. From the Board Meeting, it was decided to enter due diligence with a local based company called PCS who are based on Anglesey. We had planned for the work to be done towards the end of April but this is suspended due to COVID-19. We are hoping for a planned date to start late May 2020 subject to Council street planning agreements.

Greening of High Street

All the hanging baskets which were present last year have been collected and taken to the nursery to be replanted. The date for return was set for end of May and then to be placed.

Decisions was also made around a number of planters that would be placed in parts of the High Street. A design was proposed and agreed. We also discussed the possibility of window baskets in high impact areas, as these would be easier to set up than hanging baskets. We identified areas around Lloyds Bank and HSBC Bank for these baskets.

Unfortunately, due to COVID-19 there may be a delay of up to 4weeks on proposed dates for this project to be completed.

High Street Wi-Fi

Three companies were asked to go through a bid process. From this, the Board chose Pinacl, a North Wales based company to enter due diligence to become preferred supplier. Currently they are scoping and working with the BID Manager and Gwynedd County Council (GCC) to deliver this project.

Events

Unfortunately, all events that have been scheduled over the next 8 weeks are currently on hold in accordance to COVID-19 restrictions in place. All events will be reviewed end of May.

Business Support Available

Business Rates


The Welsh Government has stated that all retail, leisure and hospitality businesses will receive 100% non-domestic business rate relief in 2020-21, regardless of their rateable value.

This is in addition to the existing Small Business Rate Relief scheme in Wales, where eligible business premises with a rateable value of up to £ 6,000 receive 100% relief.

Those with a rateable value between £6,001 and £12,000 will receive relief at a rate of 100% to zero.

Welsh Government Business Support Grants and Loans

The Welsh Government has announced a support package for certain businesses listed on the business rates register.

A grant of £25,000 will be offered for businesses in the retail, leisure and hospitality sectors with a rateable value of between £12,001 and £51,000.

The Welsh Government package also provides a £10,000 grant to all businesses with a rateable value of £12,000 or less and which are eligible for Small Business Rates Relief.

Payment will be made by BACS system, so you must provide your bank details. As soon as GCC have processed your return, subject to eligibility criteria being met, GCC will be making an immediate award to you.

If you are eligible for the grant you must complete this application form on the GCC Website:
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/HunanwasanaethGweFfurflenni/en/CefnogiBusnes/CaisNewydd

Once you have sent the form, GCC appreciate your patience and ask you not to follow-up by phone. GCC very much appreciate the major challenges businesses are facing, and their staff will make every effort to get your payments to you as soon as possible.

For those NOT eligible to receive the grant:

If you are not the premises' eligible business ratepayer, or you know of any reasons why you do not qualify for the grant, it is your duty to advise GCC as soon as possible so that they will halt the grant payment. It is an offence to receive and keep this grant if you are not eligible.

To inform GCC that you are not eligible for the grant, please complete this on GCC Website
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/HunanwasanaethGweFfurflenni/en/CefnogiBusnes/DatganiadNewydd

Economic Resilience Fund

On 30 March, Welsh Government announced that they would be offering Business grants and loans in addition to the grants noted above. For further details please see:

https://gov.wales/new-500-million-economic-resilience-fund-launched-wales

The Coronavirus Business Interruption Loan Scheme

Open for applications and supports a wide range of business finance products, including term loans, overdrafts, invoice finance and asset finance facilities and can provide facilities of up to £ 5 million for smaller businesses across the UK facing loss or deferral of revenue, leading to cash flow disruptions.

The CBILS website is the best source of updated information.
https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/supporting-business-loans-enterprise-finance-guarantee/enterprise-finance-guarantee-efg-delivery-partners/

Coronavirus Job Retention Scheme

You must change your employee status to "furloughed", and upload your employee details to a new portal created by HMRC. HMRC will then reimburse 80% of your employees' pay costs, up to £ 2,500 a month

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

Deferred VAT Payments

VAT (Value Added Tax) payments will be deferred for 3 months.

Businesses that Pay Statutory Sick Pay to their Employees

Available to businesses with up to 250 employees, to repay up to 2 weeks statutory sick pay to all eligible employees who have been off work due to Covid-19.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

Self Employed

The Chancellor has announced that those self-employed people who earn at least half of their income from self-employment, and have an operating profit of up to £50,000 will receive a taxable grant worth 80% of their average monthly profits over the last three years, up to £2,500 a month, for three months initially.

Eligible people will be contacted by HMRC once a system is in place. Payments are not likely to be made until June, when a lump sum payment of three months’ average profit will be made.

HM Revenue & Customs has set up a helpline to support businesses and self-employed people who are worried about being able to pay their tax due to Coronavirus (COVID-19). For more information, visit the GOV.UK website

The Chancellor has already announced the next income tax payment (Self-Assessment) will be deferred until January, and that changes have been made to Employment and Support Allowance so that self-employed people can access payments equivalent to Statutory Sick Pay.

The minimum income to claim Universal Credit has also been relaxed.

You can find further information about claiming benefits here
https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

If you need help applying for Universal Credit, you can use the Citizens Advice "Help to Claim" service on 08000 241 220

Additional Contacts

HMRC Helpline for businesses and self-employed people who are worried about paying their taxes because of Covid-19: 0800 0159 559

Business Wales Helpline - 0300 060 3000, Monday to Friday, 8.30am - 5.30pm

Gwynedd Council business support service: busnes@gwynedd.llyw.cymru

-------------------------------

Datganiad Rheolwr yr AGB

Mae mis Mawrth wedi bod yn amser anodd iawn i ni i gyd. Mae’r digwyddiadau digynsail gyda’r pandemig Coronafeirws (Covid-19) wedi cael effaith aruthrol ar fasnachu. Yn anffodus, mae hyn wedi arafu’r prosiectau hynny rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Felly, yn yr adroddiad hwn, rhoddwn ddiweddariadau byr ar y prif brosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd gan neilltuo’r gweddill i’r dolenni cefnogaeth a’r cysylltiadau sydd ar gael i’r holl dalwyr ardoll ar ein Stryd Fawr er mwyn eich galluogi i ddod trwy’r cyfnod anodd yma.

Nodwch, os gwelwch yn dda, y gallwch gysylltu â mi drwy e-bost ar bangor@agbbangorbid.co.uk neu ar y ffôn ar 07584 945189 am unrhyw gefnogaeth y byddwch ei angen neu i drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Gyda’n gilydd fe wnawn ni ddod drwy hyn.

Jerry Miles Rheolwr AGB Bangor
31ain Mawrth 2020

Diweddariad ar y Prosiectau

Glanhau’r Stryd Fawr

Rydym wedi bod drwy broses bidio drylwyr oedd yn cynnwys 4 cwmni. Penderfynwyd, yng Nghyfarfod y Bwrdd, i ddechrau diwydrwydd dyladwy gyda chwmni lleol o’r enw PCS sydd wedi’i leoli yn Ynys Môn. Roeddem wedi cynllunio i’r gwaith ddechrau tua diwedd mis Ebrill ond mae hyn wedi’i atal oherwydd COVID-19. Rydym yn gobeithio cael dyddiad cychwyn tua diwedd mis Mai 2020, yn amodol ar gytundebau cynllunio stryd y Cyngor.

Gwyrddio’r Stryd Fawr

Mae’r holl fasgedi hongian oedd yn bresennol y llynedd wedi’u casglu a’u cludo i’r feithrinfa i’w hail-blannu. Roedd y dyddiad dychwelyd wedi’i drefnu ar gyfer diwedd mis Mai ac iddynt gael eu gosod wedi hynny.

Gwnaethpwyd benderfyniadau hefyd ynghylch nifer o flychau plannu fyddai’n cael eu lleoli mewn gwahanol fannau ar y Stryd Fawr. Roedd cynllun wedi’i gynnig a’i gytuno. Roeddem hefyd wedi trafod y posibilrwydd o fasgedi ffenestr mewn ardaloedd o effaith uchel, gan y byddai’n haws i’w gosod na basgedi hongian. Roeddem wedi clustnodi ardaloedd o gwmpas Banc Lloyds a Banc HSBC ar gyfer y basgedi hyn.

Yn anffodus, oherwydd COVID-19, efallai y bydd oediad o hyd at 4 wythnos ar y dyddiadau arfaethedig ar gyfer cwblhau’r prosiect yma.

Wi-Fi i’r Stryd Fawr

Gofynnwyd i dri cwmni gymryd rhan yn y broses bidio. Fel canlyniad, dewis y Bwrdd oedd Pinacl, cwmni wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru, i ddechrau diwydrwydd dyladwy, i fod y cyflenwr o ddewis. Ar hyn o bryd, maent yn ymchwilio i’r mater ac yn gweithio gyda Rheolwr yr AGB a Chyngor Sir Gwynedd (CSG) i gyflenwi’r prosiect hwn.

Digwyddiadau

Yn anffodus, mae’r holl ddigwyddiadau oedd wedi’u trefnu ar gyfer yr 8 wythnos nesaf wedi eu gohirio yn unol â’r cyfyngiadau COVID-19 sydd mewn grym. Adolygir yr holl ddigwyddiadau tua diwedd mis Mai.

Cefnogaeth sydd ar gael i Fusnesau

Ardrethi Busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd pob busnes manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn rhyddhad ardreth annomestig o 100% yn 2020-21, beth bynnag yw eu gwerth ardrethol (rateable value).

Mae hyn yn ychwanegol i’r cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yng Ngyhymru, ble mae eiddo busnes cymwys sydd â gwerth ardrethol hyd at £6,000 yn derbyn rhyddhad o 100%.

Bydd y rhai hynny gyda gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad ar raddfa a fydd yn gostwng o 100% i sero.
Grantiau a Benthyciadau Cefnogi Busnes Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn i gefnogi busnesau penodol sydd wedi’u rhestru ar y gofrestr ardreth busnes.

Bydd grant o £25,000 yn cael ei gynnig i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Mae’r pecyn gan Lywodraeth Cymru hefyd yn darparu grant o £10,000 i’r holl fusnesau sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai sy’n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardreth Busnesau Bach.

Gwneir y taliad drwy’r system BACS, felly mae’n rhaid i chi roi eich manylion banc. Cyn gynted ag y bydd CSG yn prosesu eich ffurflen gais, yn amodol ar gyfarfod y meini prawf i gymhwyso, bydd CSG yn gwneud taliad i chi ar unwaith.

Os ydych chi’n gymwys ar gyfer y grant mae’n rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais yma ar Wefan CSG:
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/HunanwasanaethGweFfurflenni/en/CefnogiBusnes/CaisNewydd

Wedi i chi yrru’r ffurflen, byddai CSG yn gwerthfawrogi eich amynedd ac yn gofyn i chi beidio dilyn hyn gyda galwad ffôn. Mae CSG yn llwyr werthfawrogi’r heriau sylweddol mae busnesau’n eu hwynebu, a bydd eu staff yn gwneud pob ymdrech i gael eich taliadau i chi mor fuan â phosib.

Ar gyfer y rhai hynny sydd DDIM yn gymwys i dderbyn y grant:

Os nad y chi ydy talwr ardreth cymwys yr eiddo, neu eich bod yn ymwybodol o unrhyw resymau pam nad ydych yn gymwys am y grant, mae’n ddyletswydd arnoch i hysbysu CSG cyn gynted â phosib er mwyn iddynt atal y taliad grant. Mae’n drosedd i dderbyn a chadw’r grant yma os nad ydych yn gymwys.

I hysbysu CSG nad ydych yn gymwys i dderbyn y grant, yna cwblhewch y ffurflen hon ar wefan CSG os gwelwch yn dda:
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/HunanwasanaethGweFfurflenni/en/CefnogiBusnes/DatganiadNewydd

Cronfa Cadernid Economaidd

Ar 30 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddent yn cynnig grantiau a benthyciadau busnes yn ychwanegol i’r rhai a nodwyd uchod. Am fanylion pellach, gwelwch:

https://llyw.cymru/cronfa-cadernid-economaidd-newydd-gwerth-500-miliwn-wedii-lansio-ar-gyfer-cymru
Y Cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnes Coronafeirws

Yn agored ar gyfer ceisiadau ac yn cefnogi ystod eang o gynhyrchion cyllid busnes, yn cynnwys benthyciadau am gyfnodau, gorddrafftiau, cyfleusterau cyllid anfoneb a chyllid asedau ac yn gallu darparu cyfleusterau hyd at £5miliwn ar gyfer busnesau llai ar draws y Deyrnas Unedig sy’n wynebu colledion neu ohiriadau refeniw, yn arwain i amhariadau i’w llif arian.

Gwefan CBILS yw’r ffynhonnell orau am wybodaeth wedi’i ddiweddaru.
https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/supporting-business-loans-enterprise-finance-guarantee/enterprise-finance-guarantee-efg-delivery-partners/

Y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

Mae’n rhaid i chi newid statws eich cyflogai i "furloughed", ac uwchlwytho manylion y gweithiwr i bortal newydd sydd wedi’i greu gan CthEM (HMRC). Bydd CThEM wedyn yn ad-dalu 80% o gostau cyflog eich cyflogai, hyd at £2,500 y mis.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

• Taliadau TAW Gohiriedig

Bydd taliadau TAW (Treth Ar Werth) yn cael eu gohirio am 3 mis.

• Busnesau sy’n talu Tâl Salwch Statudol i’w Gweithwyr

Ar gael i fusnesau sydd â hyd at 250 o weithwyr, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o dâl salwch statudol i bob gweithiwr cymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd Covid-19.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

• Yr Hunan-Gyflogedig

Mae’r Canghellor wedi cyhoeddi y bydd y bobl hunan-gyflogedig hynny sy’n ennill o leiaf hanner eu hincwm o hunan-gyflogaeth, sydd ag elw gweithredu hyd at £50,000, yn derbyn grant trethadwy o 80% o’u cyfartaledd elw misol dros y dair blynedd diwethaf, hyd at £2,500 y mis, am dri mis i ddechrau.

Bydd CThEM yn cysylltu â’r bobl hynny sy’n gymwys unwaith bydd y system yn ei lle. Nid yw’n debygol y bydd y taliadau’n cael eu gwneud tan fis Mehefin, pan delir cyfandaliad o dri mis o’r cyfartaledd elw.

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HM Revenue & Customs) wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunan-gyflogedig sydd yn poeni am eu gallu i dalu eu treth oherwydd Coronafeirws (COVID-19). Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK

Mae’r Canghellor eisioes wedi cyhoeddi y bydd y taliad treth incwm nesaf (Hunan-Asesiad) yn cael ei ohirio hyd mis Ionawr, a bod newidiadau wedi eu gwneud i’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth er mwyn i bobl hunan-gyflogedig allu cael mynediad at daliadau sy’n gyfwerth â’r Tâl Salwch Statudol.

Mae’r lleiafswm incwm ar gyfer gwneud cais am Gredyd Cynhwysol hefyd wedi’i ymlacio.

Mae mwy o wybodaeth ar sut i wneud cais am fudd-daliadau ar gael yma: https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

Taliadau TAW Gohiriedig

Bydd taliadau TAW (Treth Ar Werth) yn cael eu gohirio am 3 mis.

Busnesau sy’n talu Tâl Salwch Statudol i’w Gweithwyr

Ar gael i fusnesau sydd â hyd at 250 o weithwyr, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o dâl salwch statudol i bob gweithiwr cymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd Covid-19.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

Yr Hunan-Gyflogedig

Mae’r Canghellor wedi cyhoeddi y bydd y bobl hunan-gyflogedig hynny sy’n ennill o leiaf hanner eu hincwm o hunan-gyflogaeth, sydd ag elw gweithredu hyd at £50,000, yn derbyn grant trethadwy o 80% o’u cyfartaledd elw misol dros y dair blynedd diwethaf, hyd at £2,500 y mis, am dri mis i ddechrau.

Bydd CThEM yn cysylltu â’r bobl hynny sy’n gymwys unwaith bydd y system yn ei lle. Nid yw’n debygol y bydd y taliadau’n cael eu gwneud tan fis Mehefin, pan delir cyfandaliad o dri mis o’r cyfartaledd elw.

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HM Revenue & Customs) wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunan-gyflogedig sydd yn poeni am eu gallu i dalu eu treth oherwydd Coronafeirws (COVID-19). Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK

Mae’r Canghellor eisioes wedi cyhoeddi y bydd y taliad treth incwm nesaf (Hunan-Asesiad) yn cael ei ohirio hyd mis Ionawr, a bod newidiadau wedi eu gwneud i’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth er mwyn i bobl hunan-gyflogedig allu cael mynediad at daliadau sy’n gyfwerth â’r Tâl Salwch Statudol.

Mae’r lleiafswm incwm ar gyfer gwneud cais am Gredyd Cynhwysol hefyd wedi’i ymlacio.

Mae mwy o wybodaeth ar sut i wneud cais am fudd-daliadau ar gael yma:
https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Os ydych chi angen cymorth i wneud cais am y Credyd Cynhwysol, yna gallwch ddefnyddio gwasanaeth "Help to Claim" Citizens Advice ar 08000 241 220

https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/

Os ydych chi angen cymorth i wneud cais am y Credyd Cynhwysol, yna gallwch ddefnyddio gwasanaeth "Help to Claim" Citizens Advice ar 08000 241 220

Cysylltiadau Ychwanegol

Llinell gymorth CThEM (HMRC) ar gyfer busnesau a phobl hunan-gyflogedig sy’n poeni am dalu eu trethi oherwydd Covid-19: 0800 0159 559

Llinell Gymorth Busnes Cymru - 0300 060 3000, Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30yb - 5.30yh

Gwasanaeth cefnogi busnes Cyngor Gwynedd: busnes@gwynedd.llyw.cymru

Pagination

Newsletter Sign up

Social Media