Bangor BID

Cyfyngiadau Coronafeirws lleol newydd ar gyfer Bangor

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn achosion Covid-19 ym Mangor dros y dyddiau diwethaf, bydd cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu cyflwyno i'r ddinas o 6pm ar ddydd Sadwrn, 10 Hydref.

Published: Saturday 10 October 2020

Dros y saith niwrnod diwethaf, gwelwyd cynnydd yn y nifer o achosion Covid-19 positif yng Ngwynedd. Mae oddeutu dau o bob tri o rhain yn ardal dinas Bangor ac mae swyddogion iechyd cyhoeddus lleol yn rhagweld y bydd y niferoedd yn parhau i godi dros yr wythnos nesaf.

Mae’r cyfyngiadau ‘parth diogelu iechyd’ yn golygu fod y bydd rhaid i bobl sy’n byw o fewn ardal dinas Bangor:

- osgoi teithio i mewn ac allan o Fangor heb reswm dilys i wneud hynny, er enghraifft teithio i’r gwaith os na ellir gweithio o gartref, teithio ar gyfer addysg neu i fynd i apwyntiad meddygol;

- dim ond cwrdd ac eraill nad ydynt yn rhannu cartref a nhw allan yn yr awyr agored. Nid oes hawl ffurfio, na bod yn rhan o, gartref estynedig (neu ‘swigen’ neu ‘bybl’ fel y cyfeirir atynt)

Ni fydd preswylwyr sy'n byw yng ngweddill Gwynedd neu mewn ardaloedd eraill o’r wlad yn cael teithio i fewn i Fangor heb reswm dilys, megis teithio ar gyfer gwaith os na ellir gweithio o gartref, neu i fynd i apwyntiad meddygol. Bydd disgyblion a myfyrwyr yn cael teithio i mewn ac allan o Barth Diogelu Iechyd Bangor i fynd i'w hysgol, coleg neu brifysgol.

Bydd siopau Bangor ar agor ar gyfer trigolion Bangor, gan gynnwys y parc man-werthu ac archfarchnad Tesco ar Ffordd Caernarfon. Dylai pobl sy’n byw y tu allan i’r ddinas wneud pob ymdrech i osgoi ymweld â siopau Bangor yn cynnwys yr ardaloedd man-werthu ar gyrion y ddinas, am y tro, a dim ond ymweld os ydynt yn prynu eitemau hanfodol ac nad oes dewis rhesymol arall heblaw am ddefnyddio siopau ym Mharth Iechyd Bangor. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion byddem yn disgwyl bod dewisiadau eraill ar gael, hyd yn oed os yw’n golygu teithio ychydig ymhellach nag arfer. Bydd arwyddion i atgoffa’r cyhoedd o’r cyfyngiadau yn cael eu gosod ar yr holl brif ffyrdd i fewn i’r ddinas.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Mae Cyngor Gwynedd a’n partneriaid yn gyfan gwbl gefnogi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyfyngiadau dros dro ym Mangor. Bydd gweithredu rŵan yn helpu i arafu’r cynnydd sydyn mewn achosion positif yn y ddinas, yn torri’r gadwyn drosglwyddo ac yn diogelu trigolion Bangor yn ogystal â’r gymuned ehangach yma yng Ngwynedd.

“Rydym yn llwyr werthfawrogi y bydd y cyhoeddiad yma yn cael effaith ar bobl ac ar fusnesau'r ddinas. Ond trwy gymryd y camau hyn rŵan, y gobaith yw y byddwn yn gallu osgoi mesurau llymach fyddai’n aflonyddu mwy ar fywydau pobl yn hwyrach ymlaen. Ein gobaith yw i ddod a normalrwydd yn ôl i Fangor cyn gynted â phosib."

Bydd rhestr lawn o’r cyfyngiadau ar gael gan Lywodraeth Cymru yn nes ymlaen. Mae AGB Bangor yn parhau’n ymrwymedig i gefnogi busnesau lleol drwy gydol y cyfnod anodd hwn. Gall unrhyw berchnogion busnesau sydd â chwestiynau neu bryderon gysylltu ag AGB Bangor drwy ebost yn bangor@agbbangorbid.co.uk drwy ffonio: 07584 945189 os gwelwch yn dda.

Mwy o wybodaeth yma: https://www.gwynedd.llyw.cymru...

Newsletter Sign up

Social Media